OPUBLIKOWANO | 16 maja

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030"

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 13 maja

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Subregionu Północnego Opolszczyzny jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i rzeczowe za 2021 rok, udzielono absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 10 czerwca

Podczas walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdania rzeczowe i finansowe za 2020r. oraz ustalono wysokość składek.

Czytaj więcej...

CEL DZIAŁANIA

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny kluczbork-namysłów-olesno poprzez: 1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, 2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, 3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego, 5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem, 8) promocję i działalność informacyjną, 9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 10) inne działania realizujące cele statutowe. Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w obszarze funkcjonalnym kluczbork- namysłów-olesno i podejmuje się obrony tych interesów.