OPUBLIKOWANO | 31 maja

W dniu 27.05.2024 r. w Kluczborku odbyły się obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, podczas których zatwierdzono sprawozdanie finansowo- rzeczowe za rok 2023. Udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz.

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 20 marca

W dniu 15 marca 2024r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu Północnego Opolszczyzny została podjęta uchwała Nr 1/I/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 wraz z diagnozą oraz uchwała Nr 2/I/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Listy Projektów (wykaz operacji) do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030. Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Opolskiego w zakresie możliwości finansowania Strategii w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - uchwała nr /12026 /2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej...
OPUBLIKOWANO | 27 września

W dniu 25 września 2023r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO przedstawiciele Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny podpisali umowę na dotację w ramach otwartego konkursu ofert na „DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO".

Czytaj więcej...

CEL DZIAŁANIA

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny kluczbork-namysłów-olesno poprzez: 1) wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, 2) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, 3) integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizacje wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego, 5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 7) administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem, 8) promocję i działalność informacyjną, 9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 10) inne działania realizujące cele statutowe. Stowarzyszenie reprezentuje interesy jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w obszarze funkcjonalnym kluczbork- namysłów-olesno i podejmuje się obrony tych interesów.