W dniu 25 września 2023r. w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO przedstawiciele Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny podpisali umowę na dotację w ramach otwartego konkursu ofert na „DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO".

Zadanie „Opracowanie dokumentacji strategicznej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny” jest współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy pn. „DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokosć dotacji wynosi 54 800,00 zł

Przyznane środki zostaną przeznaczone na dostosowanie projektu strategii terytorialnej IIT w zakresie mobilności.