W związku z zakończeniem procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030" przedstawiamy raport z konsultacji społecznych.

W proces konsultacji włączono mieszkańców Subregionu, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz zgodnie art. 10g ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym wystąpiono do Zarządu Województwa Opolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Informacja o konsultacjach wraz z projektem dokumentu została również wysłana do gmin sąsiadujących z członkami Stowarzyszenia, Lokalnych Grup Działania, których członkiem są gminy Stowarzyszenia oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Gliwicach.

Konsultacje odbyły się w terminie 17 maja 2022r. – 21 czerwca 2022r. z projektem Strategii i prognozy można było zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszania: www.polnocnysubregion@kluczbork.pl oraz stronach internetowych gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszania.

Uwagi i wnioski można było składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.polnocnysubregion@kluczbork.pl oraz stronach internetowych gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszania, a następnie przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: strategia@polnocnysubregion.pl .