Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057)  oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Konsultacje są prowadzone w terminie od 17.05.2022r. do 21.06.2022r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone we wskazanym terminie:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: strategia@polnocnysubregion.pl (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.