Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Subregionu Północnego Opolszczyzny jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i rzeczowe za 2021 rok, udzielono absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.